Kaladam Tehreek Taliban Ke 5 Dehshatgardon Ko Kohat Jail Mein Phansi Day Di Gayi