Mardum Shumari Ke Liye Shanakhti Card Lazim Nahi : Ishaq Dar