babri masjid

Babri Masjid Aur Raam Mandir Tanaza, Bharti Supreme Court Ne Ghatney Take Diye

babri masjid

babri masid1